nh?ng b? trang ph?c th?i trang công s? luôn dòi h?i s? hòa nhã kín dáo tuy v?y, có r?t các set d? có kh? nang giúp b?n an gian tu?i mà v?n trang nhã và thích h?p v?i môi tru?ng công s?

Môi tru?ng noi làm vi?c v?i các b? suit quen thu?c thu?ng t?o c?m giác già d?n d?n hon cho chúng tôi l?ch s? hòa nhã là nhi?u y?u t? mà áo công s? c?n hu?ng t?i.

song bên c?nh dó, s? nang d?ng phong ki?u v?n là di?u mà nh?ng nàng yêu mê V?y làm sao v?a an di?n l?ch s? l?i v?a nang d?ng v?a m?? Hãy cùng tham kh?o vài bí quy?t sau dây

1. Màu pastel th?i trang công s?

công s? là noi không mê h?p v?i s? xu?t hi?n c?a nh?ng tông màu n?i nhu h?ng, xanh, vàng, d?… m?c dích an toàn mà v?n tuoi tr?, hãy ch?n gam màu pastel hòa nhã Kem, vàng nh?t, h?ng ph?t, xanh mint s? là nhi?u g?i ý cho b?n khi ph?i h?p trang ph?c noi làm vi?c

ch?n l?a các item nhu so mi, qu?n skinny v?i màu s?c nhu trên s? có tác d?ng giúp b?n không lo b? d?ng tu?i di mà v?n ch?c ch?n s? tráng l? và tính an m?c

Váy nang d?ng màu pastel thoi trang cong so làm b?n trông gi?ng nhu cô b?n sinh viên ngây tho v?y!

trang ph?c màu h?ng pastel d? dàng k?t phù h?p v?i váy và qu?n soóc, mang d?n s? hi?n d?i nang d?ng

2. Ít chi ti?t h?a ti?t th?i trang công s?

M?t th?i di?m nh?ng bí quy?t ch?n trang ph?c noi làm vi?c d?p là ít nh?ng h?a ti?t h?a ti?t trang trí. Ð?c Bi?t tránh nh?ng h?a ti?t ru?m rà nhu bèo nhún, ren các t?ng b?i nó s? làm b?n v?a n?ng n? l?i v?a quê mùa. Ch?n các d? d? dàng sáng màu và style thanh nhã s? khi?n b?n n?i b?t trung bình noi van phòng

ÁO so mi tr?ng th?i trang công s? so vin tuy không ph?i là g?i ý m?i nhung nhi?u m?u so mi dính dá hi?n nay luôn dem d?n s? nang d?ng cho ngu?i m?c

T?i công s? thanh l?ch cùng váy bodycon

Bodycon xu?t hi?n nhu là cách d? các nàng phô di?n du?ng cong co th?. Ðon gi?n, ti?n d?ng d? mix d?, nhung du?ng nhu món th?i trang này v?n còn làm nhi?u ngu?i e ng?i.

d?y r?y b?n n? ch?n cách nói không v?i các ki?u bodycon và cho r?ng nó ch? h?p v?i sao. Nhung th?c t?i ch? c?n tinh ý là b?n có th? ch?n du?c m?t hình th?c bodycon r?t phù h?p.

m?u váy thoi trang k?t h?p gi?a màu h?ng và den don gi?n mà v?n có co h?i làm cho b?n cua s?ng làm nghé!!!

Ren shop thoi trang cong so v?n mang th?i di?m mình s? trang tr?ng và sexy d?n không d? cu?ng. Ði cùng xu hu?ng ren th?i di?m xuân hè 2013, Nhím xin du?c dóng góp m?t s? m?u áo ren c?c xinh m?c dích b?n gái tham kh?o nhé. b?n gái hãy cùng Nhím nghía nh?ng m?u trang ph?c ren và ki?u mix h?u d?ng nh?m th?t n?i b?t ch?n th?i trang công s? nhé!

Ren dã không còn xa l? v?i b?n n? vào lúc hon nam qua, khác bi?t khi nó d?t m?t d?u ?n sâu d?m trong trendy nam 2012. V?i s?c thu hút không d? cu?ng mà nó s? h?u l?i, trendy ren v?n ti?p t?c d?t cháy nhi?u sàn catwalk v?i các b? suu t?p c?a nhi?u nhà thi?t k? n?i ti?ng trên th? gi?i cho th?i trang xuân hè 2013. vì th? ch?c h?n nàng nào cung mu?n s?m cho mình các m?u ren hoàn h?o cho h?p nh?p di?u ngay c? n?u không ph?i là ngu?i thích theo phong trào, và h?p m?t, nh?ng may ren cung s? là s? ch?n l?a dành cho cho b?t c? ngu?i d?p nhu th? nào ua thích s? n? tính tráng l? , nh? nhàng c?a nó.

Hôm nay, Nhím xin dóng góp m?t s? m?u th?i trang ren và các ki?u mix d? dàng nh?t nh?m b?n gái cùng tham kh?o và g?i ý cho mình nhé: ÁO ren ôm sát ?ng d?ng v?i m?u váy zupe ng?n t?o nên hình ?nh m?t teen girl th?i trang công s? sexy, lôi cu?n.

M?t cái áo ren ôm sát và zupe ng?n k?t h?p chút bèo ? ph?n chân càng làm cho cô nàng cong so thoi trang cu?n hút d?u dàng cái th?i trang ren ?ng d?ng m?t chút bèo nhún càng làm tôn lên nét d?u dàng cho nàng thoi trang cong so

trang ph?c ren dáng thùng v?i chân váy bút chì, zupe,... là g?i ý cho các nàng d?u dàng di?u dà cái trang ph?c ren peplum là s? l?a ch?n d?p nh?m làm vòng 2 lót thon và vòng 3 lót tròn d?y. trang ph?c ren v?n sang tr?ng s? càng tr? hay kiêu sa khi hòa h?p k?t h?p m?t chu?i vòng ng?c trai.

M?t m?u váy nhi?u sóng nhu trên nên m?u váy ch? A màu s?c d?u có kh? nang don gi?n thêm v?i m?t m?u trang ph?c ren tr?ng xinh xan.

Chân váy bút chì+ áo ren bi?u l? s? quý phái và m?t d?ng c?p an m?c hon ngu?i.

M?t chi?c áo ren tr?ng ho?c den d?u don gi?n thêm v?i m?u váy hoa và làm cho b? qu?n áo k?t h?p ph?n g?i c?m và d?u dàng hòa h?p v?i m?t chân váy maxi là m?t g?i ý nên cho các teen girl d?u dàng lãng m?n.

trang ph?c ren hòa h?p v?i qu?n bò, qu?n âu có tác d?ng t?o nên m?t s? d?ng di?u gi?a nét d?u dàng n? tính và s? sinh d?ng c?a dân cong so thoi trang th?i trang ren bó và qu?n jeans, ai b?o không khêu g?i d?n ch?t ngu?i?

Ch? m?t cái áo ren d? dàng và qu?n jeans, H? Ng?c Hà trông v?n qu? th?t n?i b?t.

Hãy th? phá cách b?ng vi?c tr?i nghi?m m?t cái áo ren dáng dài và m?t cái dai lung m?m m?i, b?n có tác d?ng càng k?t h?p b?i l?n n? tính chi?c trang ph?c ren xanh pastel c?a Y?n Trang thêm v?i m?u qu?n âu tr?ng trông th?t trang tr?ng trang nhã,. hòa h?p áo ren+ qu?n skinny là hình ?nh c?a cô b?n nang d?ng nh? nhàng ?nh minh h?a. m?t khác n?u chi?c trang ph?c ren có ph?n hoi m?ng manh thì hãy th? khoác lót chi?c trang ph?c vest ho?c áo khoác m?ng nh? nhàng nhé. Không còn h? ph?n c?m mà l?i h?t s?c nh? nhàng d?y

Xu hu?ng th?i trang công s? d?p quy?n ru và th?i thu?ng v?i h?a ti?t da d?ng v?t

khoác d? h?a ti?t da d?ng v?t m?t ki?u sành di?u, t? tin mà không s? b? quá l? hay không phù phù h?p v?i môi tru?ng thoi trang cong so

Có bao gi? b?n roi vào tình c?nh: thích m?t m?t món qu?n áo mang h?a ti?t da d?ng v?t nhung l?i ch?ng dám di?n chúng di làm vì s?... n?i quá? d?m b?o là có. Không th? ph? nh?n du?c v? sành di?u, sôi n?i và cá tính mà qu?n áo h?a ti?t da d?ng v?t mang t?i cho ngu?i m?c nhung cung không th? ph? uu dãi n?t là chính vì th? mà b?n... khó m?c chúng khi di làm.

V?y thì hôm nay, n?u b?n v?n mu?n di?n chúng t?i thoi trang cong so thì hãy cùng chúng tôi tham kh?o m?t s? món d? hoa tiet da d?ng v?t r?t duyên dáng trang nhã cho phép m?c di làm trong th?i di?m dông này nhé.

1. ÁO khoác th?i trang công s? nh?ng cái áo khoác hoa tiet da d?ng v?t luôn là item không d? chi?u nhung m?t khi b?n dã... chi?u du?c nó, nó có tác d?ng làm cho b?n tr? nên m?t b?n n? sành di?u nh?t noi s? làm. cho phép kín dáo và trang tr?ng hon, b?n hay ch?n các chi?c áo khoác dày d?n, style trang tr?ng gi?n don m?c kèm nhi?u item tron màu. Ho?c an toàn nh?t, trang ph?c khoác h?a ti?t da d?ng v?t v?i tông màu t?i nhu xanh den, nâu s?m có tác d?ng giúp b?n tránh kh?i s? mình "quá n?i" khi di làm.

2. ÁO so mi thoi trang cong so

N?u th?i trang khoác hoa tiet da d?ng v?t v?i b?n có v? hoi... không d? choi thì so mi l?i là m?t g?i ý an toàn hon nhi?u M?t cái so mi h?a ti?t da báo, da ng?a v?n nên da r?n s? h?u trong mình d?y d? v? sành di?u, khêu g?i t? tin nhung cung d? kín dáo m?c dích gi? du?c nét trang tr?ng trang nhã c?n có. V?i nhi?u cái so mi này, b?n không hay ch?n so mi quá m?ng, không d?ng dáng, chúng s? khi?n b?n nhìn gi?ng hi?n dang di choi hon là di làm. Thay vào dó, so mi v?i ki?u dáng c?ng cáp, ch?t v?i dày d?n có tác d?ng t?o cho b?n m?t cái nhìn nh? nhàng B?n cung hay k?t h?p chúng cùng nh?ng item màu tron "d?m d?c" v? th?i trang công s? khác nhu chân váy bút chì, blazer nên áo khoác d? t?i màu.

3. Váy & chân váy thoi trang cong so

Ðây là m?t g?i ý ho?c v?y nhung b?n c?n ph?i chú ý n?u không mu?n mình nhìn trông quá n? tính B?n có hai cách cho phép di?n váy và chân váy hoa tiet da d?ng v?t di làm, dó là ch?n các ch?t li?u nhu voan, l?a m? ph?i cùng tông màu t?i. Chúng giúp b?n nhìn l?ch s? thanh l?ch và không b? phô truong. bên vi?c dó, b?n cung nên chú ý d?n phong ca´ch khi ch?n cho mình các chi?c váy, chân váy v?i style co b?n, l?ch s? không quá cách di?u B?n dã x?y ra hoa tiet làm di?m nh?n c?a mình r?i mà.

4. Ph? ki?n th?i trang công s? l?a ch?n an toàn nh?t dành cho nh?ng nàng yêu h?a ti?t da d?ng v?t. h?t nh?ng gì b?n c?n là khoác m?t b? qu?n áo th?i trang công s? gi?n don nhu thu?ng ngày, r?i v? l?y ngay m?t ph? ki?n dem h?a ti?t da d?ng v?t. Ðó có th? là chi?c khan, m?u túi, clutch nên dôi giày cao gót... Chúng s? t?o nên các xem nh?n qu? th?t sang tr?ng sành di?u cho set trang ph?c thoitrang c?a b?n mà b?n th?m chí ch?ng c?n ph?i suy nghi quá r?t nhi?u v? ki?u ph?i trang ph?c ra sao.